Warning: include(./inkt/variabelen.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/overOns/algemeneVoorwaarden.php on line 3

Warning: include(): Failed opening './inkt/variabelen.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php80/usr/share/pear:/opt/alt/php80/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/overOns/algemeneVoorwaarden.php on line 3
Joris en het Draakje /home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/overOns/algemeneVoorwaarden.php on line 10
" type="text/css"> /home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/overOns/algemeneVoorwaarden.php on line 11
" type="image/icon"> /home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/overOns/algemeneVoorwaarden.php on line 12
" type="image/x-icon">
 
 
 

Algemene voorwaarden[Voor bedrijven - 20-09-2015]

1. De Klant aanvaardt onherroepelijk de onderstaande algemene voorwaarden bij het ondertekenen van een overeenkomst met Joris en het Draakje. Deze voorwaarden gelden uitsluitend tussen Joris en het Draakje en de Klant. Deze voorwaarden zijn niet overdraagbaar naar derden.


2. Deze algemene voorwaarden van Joris en het Draakje sluiten de eventuele algemene voorwaarden en andere voorwaarden van de Klant uit. De algemene voorwaarden van Joris en het Draakje primeren steeds.


Offertes


3. Offertes bezitten steeds een vrijblijvend karakter. De geldigheidsduur van een offerte staat op de offerte vermeld. De prijzen vermeld in een offerte zijn steeds zonder btw en zonder andere heffingen. Offertes zijn enkel geldig voor de op de offerte vermelde goederen of diensten.


Weigering


4. Joris en het Draakje behoudt zich het recht voor om aanvragen voor goederen of diensten te weigeren. Joris en het Draakje dient een weigering niet te motiveren.


Bestelling


5. Annulering van een bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de Klant wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door Joris en het Draakje wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.


Eigendomsrechten


6. Alle werk geleverd door Joris en het Draakje is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en de naburige rechten. Alle intellectuele rechten en de naburige rechten op het geleverde werk door Joris en het Draakje berusten steeds bij Joris en het Draakje. De Klant beschikt over gebruiksrechten op de aangeleverde goederen en diensten. Dat gebruiksrecht door de Klant is niet-exclusief en is niet overdraagbaar naar derden.


7. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten van Joris en het Draakje of de handelsnaam van Joris en het Draakje te verwijderen.


8. Alle geleverde goederen en diensten blijven volledig eigendom van Joris en het Draakje totdat de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) van de goederen en diensten betaald is door de Klant.


Levertermijn


9. Bij elke bestelling van goederen of diensten wordt tussen de Klant en Joris en het Draakje een indicatieve levertermijn overeengekomen. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.


10. Goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant.


Betaling


11. Bij ondertekening van een overeenkomst verbindt de Klant zich ertoe om een voorschot te betalen. Bij gebreke aan een onderlinge overeenkomst tussen de Klant en Joris en het Draakje, bedraagt dat voorschot 30 procent van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 35,00 euro. De uitvoering van de bestelling start pas na ontvangst van het voorschot. Elke betaling dient te gebeuren per overschrijving op het bankrekeningnummer van Joris en het Draakje, zoals vermeld op de factuur.


12. Facturen zijn betaalbaar binnen de veertien kalenderdagen na de verzending ervan. De factuur welke op haar vervaldag onbetaald is gebleven, doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% lopen, met een minimum van 30,00 euro. Bij laattijdige betaling is de Klant daarnaast een schadevergoeding verschuldigd aan Joris en het Draakje, te weten 10% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van 50,00 euro.


13. Wanneer de Klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudt Joris en het Draakje zich het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de schriftelijke ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 dagen na de verzending van die ingebrekestelling, onverminderd het recht op schadevergoeding.


Klacht


14. Wanneer de Klant over geleverde goederen of diensten niet tevreden is, dient hij zijn klacht schriftelijk per aangetekend schrijven te richten aan Joris en het Draakje en dat bij een zichtbaar gebrek binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van de geleverde goederen of diensten, en binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van de geleverde goederen of diensten bij een niet-zichtbaar gebrek. Bij ontstentenis daaraan is de klacht niet rechtsgeldig. Ook wanneer de Klant de opgeleverde diensten of goederen wijzigt, vervalt elke mogelijkheid tot een klacht.


15. Een klacht kan nooit leiden tot uitstel van betaling van facturen, of tot een opschorting daarvan.


16. Ieder protest tegen een factuur dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven gericht aan Joris en het Draakje te gebeuren.


Schade


17. Joris en het Draakje kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade — onder welke vorm dan ook, direct of indirect, daarbij inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie — die de Klant lijdt of geleden heeft door het gebruik van goederen of diensten die door Joris en het Draakje geleverd worden of zijn. Evenmin kan Joris en het Draakje aansprakelijk gesteld worden bij het uitvallen van diensten, door een oorzaak niet—eigen aan Joris en het Draakje, en kan de Klant geen schadevergoeding eisen.


Recht


18. Op deze voorwaarden en op de handelstransacties tussen Joris en het Draakje en de Klant is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van Turnhout gebracht.Periode


19. Een contract houdt – behoudens een andere regeling in het contract zelf – een contract in voor &eactue;&eactute;n jaar, dat na afloop stilzwijgend verlengd wordt voor een nieuwe periode van &eactue;&eactue;n jaar. De Klant kan een contract steeds opzeggen, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van die periode. Opzeggen kan door middel van een aangetekend schrijven. Joris en het Draakje kan een contract met de Klant opzeggen, mits schriftelijke melding, minimaal drie maanden voor het einde van de contractperiode.


Gebruik software


20. De Klant is steeds alleen en uitsluitend alleen aansprakelijk voor het gebruik en de toepassing van software die door Joris en het Draakje aan de Klant geleverd wordt. De Klant draagt als een goede huisvader zorg voor de veiligheidsprocedures, zoals wachtwoorden en aanmeldprocedures, die tot de software toegang geven. Indien de Klant een vermoeden heeft dat de beveiliging van de software in het gevaar komt doordat bijvoorbeeld wachtwoorden in handen van derden gekomen (kunnen) zijn, verwittigt de Klant zonder uitstel en onmiddellijk Joris en het Draakje. Op die manier kan Joris en het Draakje de nodige maatregelen nemen om de gevolgen van die ontsluiting te beperken. De Klant kan ten aanzien van Joris en het Draakje echter nooit een schadeclaim indienen ten gevolge van een ontsluiting van de beveiliging.


21. Joris en het Draakje neemt zo veel mogelijk bekende maatregelen om de software van de Klant te beveiligen. De Klant kan echter nooit een schadevergoeding eisen wanneer die maatregelen onvoldoende blijken. Evenmin kan de Klant een schadevergoeding eisen wanneer de software of de servers van Joris en het Draakje het doelwit vormen of vormden van hacking, malware, virussen, aanvallen of andere criminele acties.


22. Joris en het Draakje heeft het recht om de werking van de software te schorsen, zelfs zonder voorafgaandelijke verwittiging, om de goede werking van haar servers te blijven waarborgen.


23. Het is de Klant niet toegestaan om de software en/of de servers van Joris en het Draakje te gebruiken voor niet–wettelijke toepassingen, waaronder ook het verspreiden van virussen en malware, alsmede het versturen van spamberichten. De klant mag mailing lists uitsluitend gebruiken voor wettelijke commerciële doeleinden en past daarbij alle vigerende wetgeving toe. Bij overtreding van die wetgeving door de Klant is uitsluitend de Klant verantwoordelijk. Alleen op officieel verzoek van het Belgische gerechtelijke instanties kan Joris en het Draakje de inhoud van het e–mailverkeer of andere gegevens voor de Belgische gerechtelijke instanties ontsluiten.


24. Het gebruiksrecht van de software is niet overdraagbaar aan derden. De niet–publieke broncode van de software wordt niet aan de Klant doorgegeven en blijft steeds eigendom van Joris en het Draakje. Ook de technische analyses en documentatie, bronbestanden voor eindproducten en andere voorbereidende gegevens zijn eigendom van Joris en het Draakje en worden niet aan de Klant doorgegeven.


Eigendomsrechten


25. Wanneer de Klant tekst– en/of beeldmateriaal voor zijn website aanlevert, bevestigt de Klant aan Joris en het Draakje dat de Klant over alle intellectuele eigendomsrechten van het aangeleverde materiaal beschikt en daarbij het intellectuele eigendomsrecht noch het portretrecht van derden niet schaadt. Joris en het Draakje behoudt zich het recht voor om tekst- of beeldmateriaal te weigeren voor gebruik op de website van de Klant. Joris en het Draakje dient daarbij de weigering te motiveren. Een weigering is behoudens andersluidende mededeling definitief. Wanneer de Klant zonder tussenkomst van Joris en het Draakje tekst– of beeldmateriaal op de website of in een mobile app van de Klant kan invoegen, kan Joris en het Draakje de website tijdelijk schorsen, evenals de content van de mobile app, indien het tekst– of beeldmateriaal de Belgische of Europese wetgeving schendt. Evenwel draagt de Klant te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid over de inhoud van zijn bestelde of aangekochte goederen en diensten.


26. De Klant erkent dat Joris en het Draakje geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor een vergissing of een onvolledigheid van de Klant met betrekking tot zijn uiteindelijke keuze of de opgegeven specificaties. Joris en het Draakje is gehouden tot een middelenverbintenis met uitsluiting van een resultaatsverbintenis.


Online betalen


27. Overeenkomsten tussen de Klant en een payment service provider ten behoeve van een goederen of diensten door Joris en het Draakje geleverd, vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Joris en het Draakje kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij eventuele geschillen of problemen tussen de Klant en de payment service provider.


28. Wanneer een onderwijsvorm plaats heeft in de gebouwen van de Klant of in gebouwen door de Klant voorzien, voorziet de Klant in een ongevallenverzekering voor de cursisten en een schadeverzekering voor het gebouw en de inboedel ervan. 
/home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/inkt/footer.php on line 1
" class="hyperlink">Wie zijn we?
/home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/inkt/footer.php on line 2
" class="hyperlink">Visie
/home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/inkt/footer.php on line 3
" class="hyperlink">Algemene voorwaarden
/home/luchtdv490/domains/jorisenhetdraakje.be/public_html/inkt/footer.php on line 4
" class="hyperlink">Contact
© Joris en het Draakje 2014-2024